ROKLUBBEN VIKING

Vedtægter


Roklubben Viking - Vedtægter  
 
Stiftet den 19. april 1943
Medlem af D.F.f.R under D.I.F. 

§ 1.  NAVN – FORMÅL – FLAG
1.    Klubbens navn er: ROKLUBBEN VIKING.
       Klubbens hjemsted er Faxe Ladeplads.
2.    Klubbens formål er med udgangspunkt i roning og evt. beslægtede idrætsgrene, at styrke det folkeoplysende foreningsarbejde, det forpligtende fællesskab samt interessen for idræt. Klubben kan organisere sig i flere afdelinger og udvalg.
3.    Klubbens stander er trekantet, hvid med 3 stjerner i blåt og med blå kant omkring standeren.
 
§ 2.  MEDLEMMER
1.    Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer.
2.    Som aktivt romedlem kan alle, der er fyldt 9 år inden kalenderårets udløb optages. Kun aktive romedlemmer har ret til at benytte klubbens både og træningsmateriel. Adgang til bådene kræver dog, at roklubbens svømmereglement overholdes.
3.   Nye medlemmer af roafdelingen har en prøvetid på 1 måned. Er udmeldelsen ikke sket inden udløbet af denne måned, betragtes indmeldelsen som bindende og udmeldelse kan herefter kun ske skriftligt til klubbens bestyrelse til udløbet af en kontingentperiode. Bestyrelsen kan dispensere herfra.
4.    Romedlemmerne er pligtige til at overholde de i klubhuset af bestyrelsen opslåede reglementer samt rette sig efter de givne instrukser. I tilfælde af overtrædelse af givne ordrer og bestemmelser, kan bestyrelsen idømme et medlem tidsbegrænset karantæne og i særlig graverende tilfælde ekskludere medlemmet.
5.    Passive medlemmer er støttemedlemmer og har ikke ret til at benytte klubbens materiel og  deltage i dens idrætsrelaterede aktiviteter. Passive medlemmer har adgang til klubbens generalforsamling uden tale- og stemmeret.
6.    Personer - som gennem en årrække har ydet en særlig fortjenstfuld indsat for klubben, kan af bestyrelsen indstilles til generalforsamlingens godkendelse - som æresmedlem.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.
 
§ 3.  KONTINGENT  
1.    Klubbens kontingenter fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsformer fastsættes af bestyrelsen.
 
§ 4.  BESTYRELSE
1.    Klubbens bestyrelse består af 6-8 medlemmer, valgt på den årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. To eller flere medlemmer af samme familie kan ikke være medlem af bestyrelsen samtidig. Bestyrelsen konstituerer sig selv og skal bestå af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær, rochef og svømmeafdelingsrepræsentant. 
2.    Klubbens bestyrelse forvalter klubbens midler og har ansvaret for, at alle fornødne forsikringer såsom ansvars- og brandforsikring m.v. er tegnet. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Klubbens bestyrelse er ansvarlig for det samlede regnskab.
Bestyrelsen skal minimum afholde 5 møder pr. år samt føre en beslutningsprotokol. Klubben kan i det daglig tegnes af formand/næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Udgifter større end 100.000 kr, såsom anskaffelse af nye både, husudvidelse o.l. eller pantsætning kræver dog generalforsamlingens godkendelse. Anskaffelser, der er godkendt af generalforsamlingen, kræver på ny generalforsamlingens godkendelse i forbindelse med afhændelse. Bestyrelsen kan give kassereren eneprokura til én eller flere af klubbens bankkonti.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
3.    Suppleanter vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Indtræder en suppleant permanent i bestyrelsen, forbliver vedkommende i bestyrelsen, indtil det afgående medlems valgperiode udløber.    
4.    I tvivlstilfælde, hvor lovene intet foreskriver, træffer bestyrelsen afgørelse under ansvar overfor den følgende generalforsamling. 
5.    Hverken klubbens medlemmer eller bestyrelse hæfter solidarisk for, hvad eventuelt et eller flere medlemmer har begået af ulovlig berigelse af klubbens midler, ligesom klubben alene hæfter for indgåede gældsforpligtigelser med klubbens formue. 
 
§ 5.  GENERALFORSAMLING
1.    Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. marts. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside samt  ved opslag i klubhuset med mindst 4 ugers varsel.
2.    Dagsordnen skal som minimum omfatte:
        1. Valg af dirigent og referent
        2. Bestyrelsens beretning
        3. Regnskabets forelæggelse til godkendelse
        4. Valg af medlemmer til bestyrelsen – 3-4 personer
        5. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant 
        6. Valg af 2 interne bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
        7. Indkomne forslag
        8. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
3.    Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning heromog skal afholdes, når en tredjedel af de aktive medlemmer indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen, og samtidig anfører hvilke emner, som ønskes behandlet.
Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling, dog kan varslet nedsættes til 4 dage.
4.   En lovlig indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig.
Stemmeret har aktive medlemmer på 16 år og derover.
Valgbar som bestyrelsesmedlem og suppleant, er alle roklubbens aktive medlemmer, der er personligt myndige, som bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant er alle roklubbens medlemmer valgbare, der er personligt myndige. Vælges der en ekstern bilagskontrollant skal denne være regnskabsmæssigt uddannet. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ved fuldmagt. Ingen fremmødte må repræsentere mere end 1 fuldmagt.
Vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal.
En vedtægtsændring skal ske med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
5.    Afstemninger foregår efter dirigentens beslutning, dog skal afstemningen være skriftlig dersom blot et medlem, forlanger det.          
  
§  6 KLUBBENS OPHØR
 Ophør af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor 2/3 af klubbens aktive medlemmer er tilstede og hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for.
 Såfremt 2/3 af roklubbens medlemmer ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen med mindst 30 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
 Samtidig med klubbens opløsning afgår den siddende bestyrelse. På den opløsende generalforsamling besluttes, hvorledes der drages omsorg for realisering af klubbens aktiver og betaling af gæld.
 I tilfælde af klubbens ophør, skal en eventuel nettoformue stilles under forvaltning af D.F.f.R i 10 år, inden for hvilket tidsrum formuen uden tilskrivning af renter skal tilbagegives en eventuel nyoprettet roklub i Faxe Ladeplads. Er en sådan ikke oprettet inden for den anførte frist, tilfalder formuen D.F.f.R. til fri disposition.
 
Vedtaget den 11. februar 2023 på klubbes ordinære generalforsamling
Medlemslogin
Klik her
Rokort
Besøg vores side
Rospinning
Yoga
Padle Board
KajakContainer
Nyt-fra-bestyrelsen
Billedgalleri
Klubtøj
Roklubben Viking | Havnevej 10 | 4654 Faxe Ladeplads | Tlf.: 3035 8321 | mail@roklubben-viking.dk | CVR: 84936618